phone 691 067 987 lub mail_outline
Pn - Pt: 09:00 - 18:00     So: 09:00 - 13:00

Del Moto - Terms Cart

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

DELMOTO.PL


Sklep Internetowy pod nazwą delmoto.pl dostępny na stronie internetowej www.delmoto.pl, funkcjonuje poprzez i przy użyciu sieci Internet (dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez PIT AUTO Urszula Orzechowska-Brzozowska ul. Przewodowa 16C 04-874 Warszawa, REGON: 362826691, NIP: 8221515586, (dalej: „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej: sklep@delmoto.pl Numer telefonu: 576-989-111
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Sklepu określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu Towarów.
 2. Za „Klienta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę zamierzającą dokonać zakupu w Sklepie, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, składającą zamówienie na stronie internetowej www.delmoto.pl, będącą pełnoletnią osobą fizyczną albo osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 3. Za „Konsumenta” w rozumieniu Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem jego interesów.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu to dostęp do Internetu oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą języka Javascript oraz włączoną obsługą plików typu cookies. Korzystanie z serwisu nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 7. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie zamieszczone na stronie Sklepu informacje, w tym porady i wskazówki dotyczące przeznaczenia, montażu lub konserwacji Towaru mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują konieczności uzyskania porady eksperta lub innej kompetentnej osoby, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i przydatność takich porad i wskazówek zamieszczonych na stronie Sklepu, możliwość ich zastosowania lub skutki zastosowania się do nich przez Użytkownika.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.delmoto.pl, na której można składać zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zawarta przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu z Klientem, będącym Konsumentem jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U z 2014 r., poz.827)(dalej: „ustawa o prawach konsumenta”).
 3. Sklep oferuje szeroki asortyment części zamiennych i akcesoriów samochodowych (dalej: „Towar” lub „Towary”).
 4. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu dotyczące Towarów (w tym opisy i zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Klient może korzystać ze Sklepu i składać zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 6. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna i zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu. Aby dokonać rejestracji konta użytkownika, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: adres poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie konta użytkownika.
 7. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez Klienta. Hasło powinno składać się z od 5 do 16 znaków. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności swojego hasła.
 8. Klient po dokonaniu rejestracji konta użytkownika, może składać zamówienia dokonując wyboru Towaru lub Towarów z wykorzystaniem przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się przy Towarach dostępnych w Sklepie oraz wypełnienie stosownego formularza zamówienia znajdującego się na stronach internetowych Serwisu po przejściu do zakładki "mój koszyk".
 9. Klient nieposiadający konta użytkownika składa zamówienie poprzez dokonanie wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia, wypełnienie formularza zamówienia, w którym wskaże danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 10. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia, potwierdza znajomość warunków sprzedaży, akceptuje treść Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 11. W formularzu zamówienia Klient powinien wskazać:
  1. ilość i rodzaj zamawianych Towarów;
  2. dane pojazdu, dla którego Towar jest zakupiony w celu sprawdzenia, czy Towar pasuje do danego rodzaju pojazdu i modelu;
  3. wybrany sposób płatności;
  4. wybrany sposób dostawy;
  5. adres, na który zamówione Towary mają być dostarczone;
  6. NIP, jeśli Klient żąda wystawienia faktury, a także adres do faktury, jeżeli adres na fakturze ma być inny niż adres dostawy.
 1. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia,
  2. jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia,
  3. w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Sprzedawcy.
 3. Klient otrzyma zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia do wysyłki wraz z numerem zamówienia oraz dodatkowymi danymi do odbioru na wskazany adres e - mail. Dla Klientów zarejestrowanych aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje konto".
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych Klienta, podanych Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania,
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu.

 1. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.
 2. Cena Towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji na stronie Sklepu nie obejmuje opłaty za dostawę. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Towaru i opłata za dostawę, które zostaną przez Sprzedawcę podane w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów dostępnych na stronie Sklepu. Dokonane zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych, ale jeszcze niezrealizowanych, przed zmianą ceny. Do takich zamówień zastosowanie mają ceny podane przy Towarze w chwili złożenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Express sp. z o.o.
 2. Podstawowy termin wysyłki zakupionych Towarów wynosi od trzech do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia zamówienia.
 3. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy Towarach na stronie Sklepu, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu, podany zostanie w potwierdzeniu zamówienia.
 4. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia otrzymania formularza zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą wpłaconą przez niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia lub zaproponować Klientowi dostarczenie innego Towaru o podobnych cechach. W takim przypadku realizacja zamówienia nastąpi po wyrażeniu zgody Klienta na przedłużenie terminu realizacji zamówienia lub dostarczenie innego Towaru o podobnych cechach.
 5. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie zakupionego Towaru do Klienta spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem dostawy podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 8. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, powinien zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy.

 1. PŁATNOŚCI

 1. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia.
 2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem elektronicznym - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
  2. przelewem - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
  3. kartą kredytową – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej,
 3. Klient na dowód zakupu Towaru otrzymuje od Sprzedawcy paragon, a na jego żądanie fakturę VAT.
 4. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać także NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie.
 2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem albo ich części, jeżeli zamówienie jest podzielne.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia skutecznego doręczenia Towaru Klientowi bądź upoważnionej przez niego osobie trzeciej.
 4. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w ten sposób, że złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do  Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan uzupełnionego oświadczenia na adres e-mail: sklep@demoto.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane listem poleconym na adres: PIT AUTO UL. Trakt Brzeski 29 05-077 Warszawa - Wesoła z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, O KTÓRYM MOWA W PUNKTACH POPRZEDZAJĄCYCH, NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOWI W PRZYPADKU TOWARU BĘDĄCEGO RZECZĄ NIEPREFABRYKOWANĄ, WYPRODUKOWANEGO WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA LUB SŁUŻĄCEGO ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Poniesione przez Klienta koszty dostarczenia Towaru podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 13. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA TOWARU. W TAKIM PRZYPADKU KWOTA ZWRACANYCH KLIENTOWI PŁATNOŚCI ULEGNIE PROPORCJONALNEMU OBNIŻENIU.

 1. REKLAMACJE WAD TOWARÓW

 1. Sprzedawca dostarcza Towar wolny od wad.
 2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeksu cywilnego (m.in. art. 556 – 576).
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne.
 4. Jeżeli Klient żąda wymiany Towaru lub usunięcia wad Towaru, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli żądanie Klienta jest niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo w porównaniu z innym z możliwych żądań wymaga nadmiernych kosztów, w szczególności Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.
 5. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis oraz przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 6. Pismo reklamacyjne Klient może wysyłać Sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: PIT AUTO UL. Trakt Brzeski 29 05-077 Warszawa - Wesoła lub na adres e-mail: sklep@delmoto.pl
 7. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta, będącego Konsumentem przy reklamacji dotyczy: (i) naprawy Towaru, (ii) wymiany Towaru na nowy albo (iii) obniżenia ceny Towaru, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy odesłać Towar wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: PITAUTO UL. Trakt Brzeski 29 05-077 Warszawa - Wesoła. Reklamacje bez dokonanego zwrotu reklamowanego Towaru do Sprzedawcy nie będą rozpatrywane. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. [PRZEZ ROK TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ISTNIEJE DOMNIEMANIE, ŻE STWIERDZONA WADA LUB JEJ PRZYCZYNA ISTNIAŁA JUŻ W MOMENCIE SPRZEDAŻY. W TAKIEJ SYTUACJI, SPRZEDAWCA MUSI UDOWODNIĆ, ŻE WADA POWSTAŁA Z WINY KLIENTA.] W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania Towaru, Klient powinien wykazać, że wada Towaru istniała w momencie zakupu.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, 1662 z późn. zm.)w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń Towarów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Dane osobowe w trakcie realizacji zamówień mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
 5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 6. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację na stronie Sklepu, a także zawarcie umowy sprzedaży z rejestracją.
 7. Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w szczególności marketingowych, przesyłania informacji handlowych lub wiadomości Newsletter Sprzedawcy.
 8. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu zamówienia. Na wniosek Klienta dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2016 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy z Klientem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 
 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
Prawo odstąpienia od niniejszej umowy mogą Państwo wykonać w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy (np. poprzez wysłanie pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 1. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwroty prosimy przesyłać na adres:
PIT AUTO UL. Trakt Brzeski 29 05-077 Warszawa - Wesoła
Załącznik nr 2:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY